همکاری با شرکت حرفه‌ای اکوسیستم ویرا، یکی از تجربه‌های خوب گروه گسترش خدمات دیاکو ایرانیان بود. تخصص، دقت و سرعت پاسخگویی جزو ویژگی‌های این شرکت است. دانش و مهارت پیاده‌ سازی آن و گرفتن نتایج مورد انتظار برای اهداف تعیین شده از گزینه‌هایی بود که سبب ادامه همکاری گروه گسترش خدمات دیاکو ایرانیان با اکو‌سیستم ویرا شد.