تبلیغات و رسانه

نقش رسانه در تبلیغات رسانه نقش مهمی در تبلیغات دارد و وظیفه آن پیدا کردن مسیر درست برای انتقال پیام به مشتریان است. چه تعداد از مردم همه تبلیغات را می بینند یا می خوانند و سپس محصولی را خریداری می کنند؟ هدف اصلی رسانه علاوه بر پیدا کردن مشتری، انتقال پیام درست در زمان […]