نقش رسانه در تبلیغات رسانه نقش مهمی در تبلیغات دارد و وظیفه آن پیدا کردن مسیر درست برای انتقال پیام...